Privacy

Uw privacy
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, 
als uw therapeut, een dossier aanleg.
Dat is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO
(Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
*    zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
*    er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
*    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld
      bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
      Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
*    Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
*    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
*    Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de
      financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet behandelingsovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
*    uw naam, adres en woonplaats
*    uw geboortedatum
*    de datum van de sessie
*    een korte omschrijving van de behandeling,
      zijnde 'gestalttherapie + bijhorende prestatiecode'
*    de kosten van een consult

website realisatie: wemagine